درایوهای استپر

 

 

 

 

 درایوهای استپر دو فاز : 

درایوهای استپر دو فاز بطور کلی به دو دسته  unipolar  و  bipolar  تقسیم میشوند .

درایوهای استپر دو فاز  bipolar  دارای چهار خروجی  A+ , A- , B+ , B-  برای موتور هستند .

درایوهای استپر دو فاز  unipolar  دارای شش خروجی  A+ , A- , AC , B+ , B- , BC  برای موتور هستند .

در درایوهای  unipolar  جهت جریان در سیم پیچها همواره در یک جهت است و فقط جریان آنها وصل یا قطع میشود ، ولی در درایوهای  bipolar  جهت جریان در سیم پیچها متناسب با توالی مربوطه ، مثبت یا منفی میشود ، یعنی جهت جریان در سیم پیچ عوض میشود .

درایوهای استپ موتورهای دو فاز ، هم  unipolar   و هم  bipolar  ساخته میشوند اما درایوهای استپ موتورهای سه فاز فقط   bipolar  ساخته میشوند .

 

ترکیب موتورهای مختلف با درایوهای مختلف :

استپر موتورهای دو فازی که چهارسیمه هستند ، یعنی دو سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازA   و دو سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازB   از موتور بیرون آمده که معمولا با نام های  A+ , A- , B+ , B-  شناخته میشوند فقط با درایوهای  bipolar   قابل راه اندازی میباشند .

 

 استپر موتورهای دو فازی که شش سیمه هستند ، یعنی سه سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازA   با نام های  A+ , A- , AC   و سه سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازB   با نام های  B+ , B- , BC   از موتور بیرون آمده باشد با هر دو نوع درایو  unipolar   و  bipolar   قابل کار هستند .

(  AC  سر وسط فاز A  است. BC  سر وسط فاز B  است )

 اگر سرهای وسط فوق الذکر یعنی  AC , BC  را از داخل موتور بهمدیگر وصل کرده باشند و فقط یک سیم مشترک بیرون آورده باشند ، استپر موتورهای دو فاز پنج سیمه ایجاد خواهد شد که مدل نسبتا قدیمی از این موتورهاست. در اینصورت فقط از درایو  unipolar   باید استفاده کرد .

 

استپر موتورهای دو فازی که هشت سیمه هستند ، یعنی دو سر سیم از هر نیم کلاف سیم پیچ مربوط به فازA    با نام های  A+ , A- , C+ , C-   و دو سر سیم از هر نیم کلاف سیم پیچ مربوط به فازB   با نام های  B+ , B- , D+ , D-   از موتور بیرون آمده باشد با هر دو نوع درایو  unipolar   و  bipolar   قابل کار هستند (  در این گونه از سیم پیچی موتورها ، هر فاز به دو نیم کلاف مجزا تقسیم شده است که میتوانند با همدیگر سری یا موازی شوند ) .

 توضیح بیشتر در مورد این مطلب مهم را در قسمت دانلودها جستجو کنید .                                             

 درایوهای استپر سه فاز :

 

درایوهای استپر سه فاز که همگی از نوع  bipolar  محسوب میشوند دارای سه خروجی  U , V , W  برای موتور هستند که به انواع مختلف موتورهای سه فاز سه سیمه یا شش سیمه متصل میشوند .

 

استپر موتورهای سه فازی که سه سیمه هستند ، یعنی سر بندیِ فازها در داخل موتور بصورت ستاره یا مثلث انجام گرفته و نهایتا سه سیم با نامهای   U , V , W  از داخل موتور بیرون آمده ، براحتی به درایوهای سه فاز که روی درایو سه ترمینال با همین نامها وجود دارد متصل میشوند .

 

استپر موتورهای سه فازی که شش سیمه هستند ، یعنی دو سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازU   و دو سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازV   و دو سر سیم از سیم پیچ مربوط به فازW   از موتور بیرون آمده که معمولا با نام های  U+ , U- , V+ , V- , W+ , W-  شناخته میشوند ، پس از سر بندیِ فازها بصورت ستاره یا مثلث و نامگذاری سرهای نهایی با نامهای   U , V , W   براحتی به درایوهای سه فاز که روی درایو سه ترمینال با همین نامها وجود دارد متصل میشوند .

البته قابل ذکر است که معمولا شش سیم را بصورت اتصال مثلث میبندند تا قدرت موتور بیشتر باشد .

 

محصولات شرکت سروتک خاورمیانه شامل درایوهای موتور پله ای دو فاز و سه فاز است که هم از نوع  unipolar   و هم از نوع  bipolar  هستند .

 

مشخصات فنی درایوهای استپر :

۱-  دامنه برق ورودی به درایوهای استپر بسیار متنوع است

لذا توصیه میشود که قبل از راه اندازی درایو ، مشخصات مربوط به ولتاژ ورودی را کاملا بدقت کنترل کنید تا موتور شما درست کار کند و درایو شما نیز سالم بماند .

درایوهای استپر ، چه در مدلهای دو فاز و چه در مدلهای سه فاز ، بر حسب طراحی آنها ، معمولا یا با ولتاژ DC   و یا با ولتاژ  AC   و یا با هر دو نوع ولتاژ  AC , DC  تغذیه میشوند .

 

در مدلهای درایو دو فاز با تغذیه  DC  محدوده ولتاژ بین 24VDC   تا 50VDC   با توجه به نوع درایو متغیر است . این نوع درایوها معمولا برای استپر موتورهای سایز کوچک و متوسط تا گشتاور حداکثر  45Kg.cm  یا  4.5N.m  بکار گرفته میشوند .

                                                   

در مدلهای درایو دو فاز با تغذیه  AC  محدوده ولتاژ بین 24VAC   تا 80VAC   با توجه به نوع درایو متغیر است . این نوع درایوها معمولا برای استپر موتورهای سایز متوسط و بزرگ تا گشتاور حداکثر  200Kg.cm  یا  20N.m  بکار گرفته میشوند .

در مدلهای درایو سه فاز با تغذیه  DC  محدوده ولتاژ بین 24VDC   تا 50VDC   است . این نوع درایوها معمولا برای استپر موتورهای کوچک تا گشتاور حداکثر  20Kg.cm  یا  2N.m  بکار گرفته میشوند .

در مدلهای درایو سه فاز با تغذیه AC  محدوده ولتاژ بین 60VAC   تا 220VAC   با توجه به نوع درایو متغیر است . این نوع درایوها معمولا برای استپر موتورهای سایز متوسط و بزرگ تا گشتاور حداکثر  350Kg.cm  یا  35N.m  بکار گرفته میشوند .

در درایو دو فاز با فیدبک انکودر که بصورت حلقه بسته  closed-loop  کار میکند ، تغذیه ورودی  AC  در محدوده ولتاژ بین 40VAC   تا 60VAC   با توجه به نوع موتور متغیر است . این نوع درایو معمولا برای استپر موتورهای سایز کوچک و متوسط تا گشتاور حداکثر  88Kg.cm  یا  8.8N.m  بکار گرفته میشود .

۲- قابلیت کار در مُد موقعیت با اعمال پالس ورودی

سرعت موتور با فرکانس پالس ورودی ، و زاویه حرکت موتور با تعداد پالس ورودی تعریف میشود .

۳- دارای ورودیهای  PULSE , DIR , MF   که برای ورودی پالس و جهت و خلاص کردن موتور یا motor free  استفاده میشود . اگر MF   فعال شود جریان موتور قطع میشود و موتور نه تنها حرکت نخواهد کرد بلکه اگر در حالت سکون باشد هیچ گشتاوری هم نخواهد داشت .

۴- ورودیهای فوق ، همگی از طریق اپتوکوپلر بوده و ایزوله هستند .

۵- قابلیت شبکه شدن با استفاده از پورت سریال ، با توجه به مدل درایو .

                    

۶- با فیدبک انکودر ۱۰۰۰ پالس در برخی مدلهای حلقه بسته جدید .

و قابلیتهای دیگر نرم افزاری که در محصولات جدید شرکت سروتک خاورمیانه در این زمینه ایجاد شده است .

 

برای دانلود مشخصات فنی انواع درایوهای موجود ، دستورالعمل نصب ، آشنایی با قابلیتهای آنها و نکات مهم کاربردی اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سرو تک خاورمیانه می باشد